A Nail Shop Bt. által a kötelezõ jótállással értékesített fogyasztási cikkekre az alábbi garanciális feltételek érvényesek:

 1. A jótállási idõ: a 151/2003 (IX.22.) sz. korm. Rendeletben a fogyasztói szerzõdés alapján vásárolt kötelezõ jótállással értékesített fogyasztási cikkekre, a vásárlás napjától számított 12 hónap jótállás érvényes, amelyet a vásárló a Nail Shop Bt. üzletében tud érvényesíteni számla vagy blokk felmutatása esetén. Vidéki vásárlás esetén postázva vagy futárral elküldve is intézhető a garanciális javítás. Ez esetben a visszaszállítás költségét a vásárló állja, amennyiben a fogyasztási cikk súlya nem haladja meg a 10kg-ot.
 2. A jótállási jogokat a kötelezõ jótállással értékesített fogyasztási cikkekre tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minõsül. (Fogyasztó a gazdasági, szakmai tevékenység körén kívül esõ célból szerzõdést kötõ személy –Ptk. 685.§ d pont)
 3. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számla vagy blokk), úgy a fogyasztói szerzõdés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján.
 4. A jótállási idõ a kötelezõ jótállással értékesített fogyasztási cikkekre fogyasztó részére történõ átadás vagy üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdõdik.
 5. A készülék meghibásodása esetén a készüléket minden esetben a Nail Shop Bt. (telephely: 4025 Debrecen, Postakert u. 2) címre kell beszállítani. Utánvételes és portós csomagokat nem áll módunkban átvenni!
 6. Ha a kötelezõ jótállással értékesített fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstõl) számított három munkanapon belül meghibásodott a Nail Shop Bt. a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás nem rendeltetésszerû használatból keletkezett.
 7. Jótállási igény nem érvényesíthetõ: 
  1. A rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerûtlen kezelés, helytelen tárolás, nem szakszerû beüzemelés, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetû meghibásodás esetén. 
  2. Karbantartási-tisztítási munkák esetén. 
  3. Nem a Nail Shop Bt. szervíz által a fogyasztási cikken végzett bárminemû beavatkozás esetén. 
  4. A kopó alkatrészek rendeltetésszerû használatából eredõ kopása esetén. 
  5. Amennyiben a gyári szám vagy a zárjegy rongált, hiányos vagy módosított.
 8. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe.
 9. A hosszú ideig és nem megfelelõ körülmények között történõ tárolás az elektronikus fogyasztási cikk mûszaki állapotának romlását idézheti elõ. Ez esetben a készüléket üzembe helyezés elõtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.
 10. Jótállásra, szavatosságra vonatkozó szabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet, Ptk. 685.§ e) pont: Ptk. 305.§-311/A-ig; 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet.
  Korm. rendelet 4. §(1) A fogyasztó a szerzõdéstõl nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.  (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtás esetében pedig, amikor a szerzõdést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3.§ szerint tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.  (5) Az értékesítõ köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésõbb az elállást követõ harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.
 11. Egy éven belüli meghibásodás esetén, ha 15 munkanapon belül nem tudja javítani a Nail Shop Bt. a terméket, akkor annak cseréje kérhető. A termék adottságaiból vagy a hiba jellegéből kifolyólag előfordulhat, hogy a termék kijavításához olyan alkatrész beszerzésére van szükség, amelyet a csak késedelemmel tud javítani.

Kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 

- mindig õrizzék meg a fizetési bizonylatot is 

- a készülékek használatba vétele elõtt feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatókat